VEDTEKTER

1. NAVN

Foreningens navn er Den Norske foreningen i Hua Hin (DNFIHH).

2. FORMÅL

NiHH har som formål å etablere arenaer for samvær, aktiviteter og sosiale nettverk for nordmenn som bor eller oppholder seg i Hua Hin-området for kortere eller lengre perioder av året. Foreningen skal også kunne drive veldedighet for barn og andre trengende, fortrinnsvis i Hua Hin-området, for inntil en sum årsmøtet fastsetter.

3. MEDLEMSSKAP / ÆRESMEDLEM

Foreningen er åpen for alle. Medlem er person som har norsk tilknytning til Hua Hin-området i Thailand enten ved fast bopel eller opphold av midlertidig art. Medlemskapet er personlig, varer ett kalenderår og fornyes ved betaling av den fastsatte medlemsavgift. Medlemmene har plikt til å rette seg etter de vedtekter som til enhver tid er gjeldende. Medlemslisten korrigeres årlig og består av medlemmer som har betalt kontingenten ved avviklingen av årsmøtet. Foreningens møter og aktiviteter er også åpne for deltakere som ikke velger å betale medlemskap. Styret kan fastsette deltakeravgift på møter.

Æresmedlemskap kan tildeles nåværende medlemmer som har hatt en lang og tro tjeneste og utpekt seg spesielt eller positivt for foreningen. Det kan nomineres kun ett æresmedlem pr. år. Medlemmer kan melde inn forslag til kandidater, men nominasjonen er det kun det gjeldende sittende styret som foretar. Æresmedlemmer betaler ikke årlig kontingent.

4. AKTIVITETER OG ARBEIDSFORM

Foreningen skal driftes på frivillig basis.

Foreningens medlemmer bor både i Thailand og Norge og vil oppholde seg i Thailand til forskjellige tider. Dette innebærer at medlemmene i begrenset grad vil kunne møte samlet. For både å kunne informere medlemmer og interessenter og å kunne høre den enkeltes synspunkter vil all informasjonsformidling være nettbasert (e-post eller hjemmeside). Styret vil administrere virksomheten og være ansvarlig for fellesmøter (medlemsmøter). For å få størst mulig engasjement og imøtekomme de enkeltes forventninger og interesser har medlemmer adgang til å opprette egne grupper for spesielle aktiviteter. Forutsetningen er at styret har godkjent aktiviteten, at den gjennomføres innenfor rammene av foreningens øvrige virksomhet og at alle medlemmer har tilgang.

5. ÅRSMØTET

Foreningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars hvert år. Tid og sted bestemmes av styret og varsles per e-post og hjemmeside overfor foreningens medlemmer med minst 3 ukers varsel. Forslag til saker må være sendt styret senest 2 uker før årsmøte avholdes. Årsmøtet ledes av leder eller nestleder, hvis ikke årsmøtet bestemmer noe annet.

Årsmøtet kan kun fatte vedtak i saker som er satt opp på innkallingen.

Årsmøtet behandler følgende saker :

 • Konstituering
 • Årsmelding
 • Regnskap
 • Fastsettelse av kontingent
 • Valg av styre og internrevisor
 • Innkomne saker
 • Budsjett og Planer for kommende år.
 • Oppnevne valgkomité
 • Disponering av eventuelle overskudd

Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall (mer enn 50 % av stemmene) blant de fremmøtte som er stemmeberettigede. Stemmerett har de som har betalt medlemskap minst 7 dager før årsmøtet. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Ved stemmelikhet er det leders dobbeltstemme som gjelder.

6. STYRET

Foreningens styre består av 3 – 5 medlemmer, og ett varamedlem med møterett. Ett av styremedlemmene velges særskilt til styreleder av årsmøtet. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Varamedlem velges for ett år. Styret konstituerer seg selv.

Styret skal:

 • Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
 • Stå for foreningens daglige ledelse
 • Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver
 • Styret disponerer en sum på inntil 50 000 THB som styret kan benytte til eks. subsidiering av arrangemen, oppstart tilskudd til nye aktiviteter og/eller andre tiltak som årsmøtet ikke har tatt inn i det vanlige budsjettet.
 • Ovennevnte oppgaver er ikke uttømmende.
 • Styret holder møter minst en gang i kvartalet. Utover det når lederen eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er kun beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede på møtet eller deltar per telefon, skype eller annet elektronisk medium.

Referat fra styremøtene legges ut på hjemmesiden.

7. VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene og må avgis på ordinært årsmøte. Endringene trer i kraft umiddelbart.

8. OPPLØSNING – AVVIKLING

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene. For at oppløsningen skal skje må vedtaket gjentas det påfølgende år med alminnelig flertall (j.fr. punkt 5) blant de avgitte stemmer.

Foreningens eventuelle overskudd/formue, skal gå til veldedige formål i Hua Hin området og bestemmes av Årsmøtet med alminnelig flertall.

VEDLEGG TIL VEDTEKTENE

RETNINGSLINJER FOR DEN ØKONOMISKE VIRKSOMHETEN

Foreningens inntekter vil i hovedsak bestå av medlemskontingent, møteavgift, reklame og sponsorinntekter på hjemmesiden samt avvikling av ulike arrangementer.

Ved gjennomføring skal følgende i varetas:

 • Drivkraften i foreningen er ikke å skape størst mulige inntekter eller overskudd, men å sikre forutsigbare inntekter slik at virksomheten kan gjennomføres på en forsvarlig måte. Gjeldende regler i Thailand for denne type virksomhet ivaretas.
 • Det skal utarbeides årlige budsjett og regnskap for foreningen samt prosjektbudsjett og regnskap for de enkelte større aktiviteter.
 • Styrets medlemmer utøver vervet vederlagsfritt. Utgifter i forbindelse med driften av foreningen skal kunne refunderes etter regning, eller annen dokumentasjon. Beløpene skal være i henhold til budsjett og fremgå av det årlige regnskap.
 • Habilitet og integritet skal ivaretas ved alle forretningsmessige transaksjoner.
REKLAME – ANNONSERING – SPONSORVIRKSOMHET

Ved salg av reklame, annonser og sponsorvirksomhet i forbindelse med hjemmesiden skal følgende retningslinjer legges til grunn:

 • All næringsvirksomhet og organisasjoner kan i prinsippet annonsere/reklamere.
 • Styret fastsetter de økonomiske vilkår.
 • Styret vil i størst mulig grad kvalitetssikre annonsørene og forbeholder seg retten til å velge vekk eller fjerne annonsører som driver markedsføring eller virksomhet som er usømmelig eller på annen måte ikke er i samsvar med foreningens formål.
 • Annonsering eller andre økonomiske ytelser fra styremedlemmer eller medlemmer av foreningen skal behandles i styret etter at de det gjelder har fratrådt i saken.

Vedtektene er endret etter vedtekstendringer ble vedtatt ved årsmøte 23. februar 2024. Vedtaket ble godkjent med mer enn 2/3 flertall av de stemmeberettige. Fjerning av tekst er markert ved midtstrek i teksten, og tilføyelser er markert med rød tekst.