Nyheter

This is a single blog caption

Melding fra ambassaden i Bangkok

Ambassaden i Bangkok ønsker å presisere følgende hva gjelder enkelte forvaltningsmessige oppgaver, som vil bli praktisert fra og med 1. februar 2019.
Utenrikstjenesten tilbyr konsulær bistand til nordmenn i utlandet i tråd med Meld. St. 12 – Bistand til nordmenn i utlandet.

Utstedelse av bekreftelse av pensjonsinntekt i forbindelse med søknad om ettårsvisum i Thailand

Ambassaden og konsulatene utsteder inntil videre brev som bekrefter pensjonsinntekt ved fremvisning av original dokumentasjon fra NAV. Bostedsadresse bekreftes kun for de som er registrert i samme brev. NB! Det er adressen som fremkommer i folkeregisteret som blir bekreftet.

Utstedelse av brev som bekrefter bostedsadresse i Thailand

Ambassaden kan kun bekrefte bostedsadresse til norske borgere som er registrert som utvandret i norsk folkeregister. NB! Det er adressen som fremkommer i folkeregisteret som blir bekreftet.

Legalisering

Legalisering er en formalitet som kan være nødvendig for at et dokument skal få rettsvirkning i utlandet. I praksis betyr det at dokumenter utstedt i Norge og som skal benyttes i Thailand må legaliseres i Norge.

Den ordinære legaliseringsprosessen for norske dokumenter som skal benyttes i Thailand er som følger:

Dokumentet bekreftes av Notarius Publicus (vanligvis tingretten),
Dokumentet legaliseres av Utenriksdepartementet (UD) og
Dokumentet verifiseres av Thailands ambassade i Oslo
Følgende dokument behøver imidlertid ikke først å være bekreftet av notarius publicus (men må likevel legaliseres av UD og Thailands ambassade):

Originale flerspråklige utskrifter fra Skattekontorene med embetsstempel. Husk å informere skattekontoret om hvilket land attestene skal benyttes i slik at rett utskrift utstedes (flere attester kan fås på engelsk).
Dokumenter påført signaturer med stempel fra Fylkesmannen
Ytterligere informasjon om legalisering i Norge finnes på regjerningens nettsider på følgende lenke:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/legalisering-ud/id752911/?q=legalisering

Og på nettsiden til Thailands ambassade i Oslo:

Legalisation

Thailandske dokumenter til bruk i Norge må legaliseres i Thailand, først av Thailands utenriksministerium og deretter av ambassaden eller våre konsulater i Phuket og Pattaya.

Notarialforretninger

I henhold til utenrikstjenesteloven § 13 om notarialforretninger kan utenrikstjenesten utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre, og dersom det skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge. De mest vanlige notarialforretninger for en utenriksstasjon er:

Bekrefte underskrifter
Bekrefte rett kopi av dokumenter
Bekrefte at en viljeserklæring er avgitt av en bestemt person
Utenrikstjenesten kan kun bekrefte rett kopi av norske originaldokumenter, for eksempel norske pass, vitnemål, fødselsattester og bostedsattester. Dette betyr blant annet at ambassaden ikke kan bekrefte rett kopi av thailandske id-dokumenter eller andre dokumenter utstedt i Thailand.

Oversettelser

Utenrikstjenesten utfører ikke oversettelser (inkludert førerkort), og dekker heller ikke utgifter til dette.